Послуги

Про проведення чергових зборів

                                                                     Шановний  акціонер

                                                               ПрАТ   «Київспецмонтаж»

 

                         (ЄДРПОУ 04012615, місце знаходження 02072 м. Київ вул. Б.Гмирі, 2)

                     Повідомляє про проведення чергових  Загальних звітних Зборів акціонерів

             Товариства, які відбудуться  25 травня 2021 року о 16 годині 30 хвилин за адресою: 02072 м. Київ,  вул. Б.Гмирі, 2  (приміщення (офіс) ПрАТ «Київспецмонтаж»)  з наступним проектом порядку денного,

 

                                       ПРОЕКТ   ПОРЯДОКУ  ДЕННОГО:

1.      Обрання членів лічильної комісії Загальних Зборів.

2.      Звіт Виконавчого органу  за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за     2020 рік та прийняття    рішення за наслідками розгляду звіту.

 4. Звіт Ревізора  за 2020 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження  висновку ревізора.

 5. Затвердження балансу  Товариства за 2020 рік.

 6. Розподіл прибутку та прийняття рішення про виплату дивідендів.

 7. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Київспецмонтаж» на 2021 рік.

 

         Проект рішення з питання першого проекту порядку денного: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб (членів): Ремез Галина Іванівна – голова комісії,  Гладчук Микола Васильович– секретар комісії, Панченко Володимир Григорович– член комісії.  Проект рішення з питання другого проекту порядку денного: Затвердити звіт Виконавчого органу за 2020 рік та оцінити роботу Виконавчого органу в 2020 році задовільно.  Проект рішення з третього питання  проекту порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2020 рік та оцінити роботу Наглядової ради в 2020 році задовільно.   Проект рішення з питання четвертого проекту порядку денного: Затвердити звіт Ревізора за 2020 рік та затвердити висновок Ревізора. Проект рішення з питання п»ятого проекту порядку денного. Затвердити  баланс Товариства за 2020 рік.  Проект рішення з питання шостого проекту порядку денного: : Затвердити розподіл прибутку Товариства та рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи в 2020 році.  Проект рішення з питання сьомого проекту порядку денного: Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Київспецмонтаж» на 2021 рік.

   Що стосується питань порядку денного Загальних зборів акціонерів, акціонери ПрАТ «Київспецмонтаж» або їх представники можуть ознайомитися до дати проведення загальних зборів у робочі дні тижня з 10-00год до 16 год. за місцем знаходження Товариства: 02072  м. Київ вул. Б.Гмирі, 2, а також у день проведення зборів акціонерів під час реєстрації учасників. 

    Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  ksm.kiev.ua.

    Кожний акціонер не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера.

    Аціонери мають також інші права, визначені статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

    На дату складання повідомлення загальна кількість простих іменних акцій  акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних Зборів акціонерів ПрАТ «Київспецмонтаж», складеним станом на 20.04.2021 р. 2000 штук з них кількість голосуючих цінних паперів 1925. Цінні папери власників, які не виконали норми Закону України «Про  депозитарну систему України», не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

 

 

                                                                                                                                                  Дивись на звороті

 

                                                                                                                                                                                                         Продовження       

 

 

 

    Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства  (тис. грн.)      

Найменування показника

Період

Звітний

(2020р.)

Попередній

(2019р.)

Усього активів

53417

52479

Основні засоби (за залишковою вартістю)

27647

28508

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси

5823

5998

Сумарна дебіторська заборгованість

11316

11011

Грошові кошти та їх еквіваленти

5573

3816

Нерозподілений прибуток

46989

44542

Власний капітал

48324

45877

Статутний капітал

100

100

Довгострокові зобов'язання

1255

1463

Поточні зобов'язання

3838

5139

Чистий прибуток (збиток)

2907

3603

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2000

2000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду

92

83

      Реєстраціця акціонерів та їх представників відбудеться 25 травня 2021 року з 15 год. 30 хв до 16 год. 15 хв в приміщенні  (офісі) ПрАТ  «Київспецмонтаж» по вул. Б.Гмирі, 2, (19 поверх).  Перелік (реєстер)  акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах, складається станом на  24 годину 19 травня 2021 року. Для реєстрації акціонер повинен мати документ, що посвідчує його особу, представник акціонера повинен мати документ, що посвідчує його особу та  право участі і голосування на загальних Зборах, оформлені у відповідності до вимог чинного законодавства України, або інший документ, який підтверджує повноваження  предстаавника, та документ, який посвідчує особу (паспорт чи інш.).

   З матеріалами щодо питань порядку денного Зборів можна ознайомитися в ПрАТ  «Київспецмонтаж», відповідальна особа Ремез Г.І. тел: (044) 294-67-77,  067 466-39-95 та на веб-сайті -  ksm.kiev.ua

 

                                                                                                                                                                                            Наглядова рада.

 


23.04.2021