Послуги

Повідомляє про проведені чергові Загальні звітні збори акціонерів

Шановний акціонер

ПрАТ “КИЇВСПЕЦМОНТАЖ”

(ЄДРПОУ 04012615, місце знаходження м.Київ вул. Б.Гмирі, 2)

Повідомляє про проведені чергові Загальні звітні  збори акціонерів,

які відбулися  26.08.2020 р. та рішення прийняті зборами

 

                    Питання порядку денного та прийняті рішення:

     1.  Обрання членів лічильної комісії Загальних зборів.

      ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію з трьох осіб  у складі:

          Ремез Г.І.     -  Голова лічильної комісії Загальних зборів;

                   Гладчук М.В. - Заступник голови лічильної комісії Загальних зборів-секретар;

                   Панченко В.Г. - Член комісії

   2. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства    за 2019 рік та      прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

    ВИРІШИЛИ:

             Затвердити звіт Наглядової ради  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2019 рік та оцінити роботу Наглядової ради в 2019 році задовільно.

           3. Звіт Виконавчого органу  за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду                                              звіту.

   ВИРІШИЛИ:

           Затвердити звіт Виконавчого органу за 2019 р.  та оцінити роботу Виконавчого

            органу в 2019 році задовільно

       4. Звіт Ревізора  за 2019 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту,      затвердження висновку ревізора.

    ВИРІШИЛИ:

           Затвердити звіт Ревізора за 2019р. Та затвердити висновок Ревізора

       5. Затвердження балансу  Товариства за 2019 рік.

  ВИРІШИЛИ:

           Затвердити  баланс Товариства за 2019 рік

        6. Розподіл прибутку та прийняття рішення про виплату дивідендів.

  ВИРІШИЛИ:

            Затвердити розподіл прибутку Товариства та рішення про виплату дивідендів

            за підсумками роботи в 2019 році.

       7. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Київспецмонтаж» на 2020 рік.

  ВИРІШИЛИ:

        Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Київспецмонтаж» на 2020 рік

 

                                        2.        ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

Загальними зборами акціонерів ПрАТ "КИЇВСПЕЦМОНТАЖ", які відбулися 26 серпня 2020 року, було прийнято рішення про виплату дивідендів за результатами роботи у 2019 р. Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 16 вересня  2020 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київспецмонтаж" складає: 460,000тис. грн.

    На одну акцію дивіденди складуть 230,00 грн., а за вирахуванням податку з доходів фізосіб і військового збору це складе 215,00 грн. на акцію.  Строк виплати дивідендів  до 25.10.2020 р. Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам. Виплату провести грошовими коштами шляхом перерахування на карткові рахунки акціонерів і поштовими переказами.

 

                                                                                                            Наглядова рада


26.08.2020