Послуги

Повідомлення про проведення загальних зборів

                                                                         Шановний  акціонер

                                                                ПрАТ   «Київспецмонтаж»

                        (ЄДРПОУ 04012615, місце знаходження 02140 м. Київ вул. Б.Гмирі, 2)

                             Повідомляє про проведення чергових Загальних звітно-виборних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться 11 квітня 2019 року о 15 годині 00 хв. за адресою: 02072 м. Київ, вул. Б. Гмирі, 2 (приміщення-офіс)                                                     ПрАТ «Київспецмонтаж» з наступним проектом порядку денного -

                                             ПРОЕКТ   ПОРЯДОКУ  ДЕННОГО:

1.     Обрання лічильної комісії  Загальних зборів.

2.     Звіт Виконавчого органу  за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3.     Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.     Звіт Ревізора  за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку ревізора.

5.     Затвердження балансу  Товариства за 2018 рік.

6.     Розподіл прибутку та прийняття рішення про виплату дивідендів.

7.     Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Київспецмонтаж» на 2019 рік.

    8. Обрання членів Наглядової ради та Голови Наглядової ради Товариства.

    9. Обрання ревізора Товариства.

   10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізора Товариства у зв»язку   із закінченням строку обрання.

   11. Про укладання договорів з Головою Наглядової ради, членами Наглядової ради і Ревізором та обрання особи, яка уповноважується на підписання  даних договорів (контрактів).

 

         Проект рішення з питання першого проекту порядку денного: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Штейн Галина Ушерівна – голова комісії,  Гладчук Микола Васильович– секретар комісії, Панченко Володимир Григорович– член комісії.   Проект рішення з другого питання  проекту порядку денного: Затвердити звіт Виконавчого органу за 2018 рік та оцінити роботу Виконавчого органу в 2018 р. задовільно. Проект рішення з питання третього  проекту порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 р. та оцінити роботу Наглядової ради в 2018 р. задовільно. Проект рішення з питання четвертого проекту порядку денного: Затвердити звіт Ревізора за 2018р. та затвердити висновок Ревізора. Проект рішення з питання п»ятого проекту порядку денного. Затвердити  баланс Товариства за 2018 рік.  Проект рішення з питання шостого проекту порядку денного: : Затвердити розподіл прибутку Товариства та рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи в 2018 році.   Проект рішення з питання сьомого   проекту порядку денного: Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Київспецмонтаж» на 2019 рік. По питаннях 8 та 9 проводиться кумулятивне голосування; Проект рішення з питання десятого проекту порядку денного: припинити повноваження членів Наглядової ради та Ревізора Товариства , обраних Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Київспецмонтаж» 22.04.2016 р., у зв»язку   із закінченням строку обрання; Проект рішення з питання одинадцятого проекту порядку денного: Укласти (продовжити) договори (контракти) з Головою Наглядової ради, членами Наглядової ради і Ревізором та підписати їх особами, уповноваженим для їх підписання.

   Що стосується питань порядку денного Загальних зборів акціонерів акціонери ПрАТ «Київспецмонтаж» або їх представники можуть ознайомитися до дати проведення загальних зборів у робочі дні тижня з 10-00год до 16 год. За місцем знаходження Товариства: 02072         м. Київ вул. Б.Гмирі, 2, а також у день проведення зборів акціонерів під час реєстрації учасників. 

    Адреса власного веб-сайту, на якому розміщено інформацію з проектами рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного:  ksm.kiev.ua.

     Акціонери мають право не пізніше початку загальних зборів направляти Товариству письмові запитання та пропозиції, а також отримувати письмову відповідь Товариства щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів . Кожний акціонер не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення загальних зборів Товариства має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку деннгого загальних зборів Товариства. Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відпорвідні проекти рішень з цих питань. Пропозиція до проекту порядку денного загальних зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера.

    Аціонери мають також інші права, визначені статтями 36 та 38 Закону України «Про акціонерні товариства».

    На дату складання повідомлення загальна кількість простих іменних акцій  акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецмонтаж», складеним станом на 26.04.2018 р. 2000 штук з них   75 штук акцій не голосуючі. Власники неголосуючих цінних паперів (акцій)  участі в голосуванні по питаннях  Загальних зборів та порядку денного не приймають і акції такого  власника не враховуються при визначенні кворуму.

    Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства  (тис. грн.)           

Найменування показника

Період

Звітний

(2018р.)

Попередній

(2017р.)

Усього активів

45844

44981

Основні засоби (за залишковою вартістю)

25829

24940

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси

4998

5277

Сумарна дебіторська заборгованість

8753

8719

Грошові кошти та їх еквіваленти

3891

2399

Нерозподілений прибуток

41379

38717

Власний капітал

42714

40052

Статутний капітал

100

100

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

1074

702

Поточні зобов'язання

2056

4227

Чистий прибуток (збиток)

3062

3406

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2000

2000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду

82

86

      Реєстраціця акціонерів та їх представників відбудеться 11 квітня 2019 року з 14 год. 00 хв до 14 год. 45 хв в приміщенні  (офісі) ПрАТ  «Київспецмонтаж» по вул. Б.Гмирі, 2. Реєстер  акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах, складається станом на  24 годину 05 квітня 2019 року. Для реєстрації акціонер повинен мати документ, що посвідчує його особу, представник акціонера повинен мати документ, що посвідчує його особу та  право участі та голосування на загальних зборах, оформлені у відповідності до вимог чинного законодавства України, або інший документ, який підтверджує повноваження  предстаавника, та документ, який посвідчує особу (паспорт чи інш.).

   З матеріалами щодо питань порядку денного Зборів можна ознайомитися в ПрАТ  «Київспецмонтаж», відповідальна особа Ремез Г.І. тел: (044) 294-67-77, 067 466-39-95 та на     веб-сайті -  ksm.kiev.ua

 

                                                                                            Наглядова рада.


06.03.2019