Послуги

Повідомлення про проведення позачергових загальних Зборів ПрАТ «Київспецмонтаж»

Повідомлення про проведення позачергових загальних Зборів

                                                       ПрАТ   «Київспецмонтаж»     

                                   (ЄДРПОУ 04012615, місце знаходження 02140 м. Київ вул. Б.Гмирі, 2)

     позачергові  загальні Збори  акціонерів Товариства буде проведено  31 жовтня 2017 року о 16 годині 00 хвилин за адресою:    02140 м. Київ, вул. Б.Гмирі, 2,  (приміщення (офіс) ПрАТ «Київспецмонтаж»). 


Повідомлення про проведення позачергових загальних Зборів
ПрАТ «Київспецмонтаж»
(ЄДРПОУ 04012615, місце знаходження 02140 м. Київ вул. Б.Гмирі, 2)
позачергові загальні Збори акціонерів Товариства буде проведено 31 жовтня 2017 року о 16 годині 00 хвилин за адресою: 02140 м. Київ, вул. Б.Гмирі, 2, (приміщення (офіс) ПрАТ «Київспецмонтаж»).

Реєстраціця акціонерів та їх представників відбудеться 31 жовтня 2017 року з 15 год. 00 хв. до 15 год. 45 хв в приміщенні (офісі) ПрАТ «Київспецмонтаж» по вул. Б.Гмирі, 2. Реєстер акціонерів, які мають право на участь у позачергових загальних Зборах, складається станом на 24 годину 25 жовтня 2017 року. Для реєстрації акціонер повинен мати документ, що посвідчує його особу, представник акціонера повинен мати документ на право участі та голосування на загальних зборах, оформлений у відповідності до вимог чинного законодавства України, або інший документ, який підтверджує повноваження предстаавника, та документ, який посвідчує особу (паспорт чи інш.).
З матеріалами щодо питань порядку денного Зборів можна ознайомитися в ПрАТ «Київспецмонтаж», відповідальна особа Ремез Г.І. тел: (044) 220-07-40, 067 466-39-95 та на веб-сайті - ksm.kiev.ua

Перелік питань, включених до ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО Зборів та проекти рішень:
1. Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
Проект рішення: «Обрати лічильну комісію позачергових загальних Зборів з трьох осіб в складі:
Голова лічильної комісії Штейн Галина Ушерівна, члени лічильної комісії – Панченко Володимир Григорович, Гладчук Микола Васильович.

2. Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування і порядок голосування.
Проект рішення: «Затвердити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування і порядок голосування, який визначений рішенням Наглядової ради (Протокол 47/3 від 15.09.2017 р.)»
А саме (визначено),( кожний бюлетень засвідчується підписом члена реєстраційної комісії (Головою реєстраційної комісії), який видає бюлетені відповідному акціонеру при його реєстрації.
Голосування по питаннях порядку денного проводитиметься:
Акціонери (власники цінних паперів), які виконали вимоги пункту 10 розділу VI Закону України “Про депозитарну систему України”, приймають участь у голосуванні на Загальних зборах, у зазначеному порядку:
1. Голосування з організаційних та процедурних питань, як затвердження порядку денного, регламенту Зборів, тощо, проводиться простим відкритим голосуванням шляхом підняття посвідчення голосуючими акціонерами, на якому зазначена кількість голосів. Рішення приймаються простою більшістю голосів голосуючих акціонерів, присутніх на Зборах.
2. Голосування з питань порядку денного:
2.1. По питаннях п.1-3 проводиться бюлетенями, шляхом відмітки волевиявлення акціонера в бюлетені в відповідній колонці ( під “ЗА”, “ПРОТИ”, “УТРИМАВСЯ” ) . Бюлетені з відмітками підписуються акціонером і опускаються в скриньку для голосування. Підрахунок голосів та рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які володіють голосуючими акціями, присутніх на Зборах за принципом “одна акція-один голос”.;
3. Рішення Загальних зборів акціонерів по питанню, що поставлено на голосування, вважається прийнятим (не прийнятим) безпосередньо після складання протоколу лічильною комісією.
2.2. По питанню п.4. проводиться кумулятивне голосування.
При кумулятивному голосуванні загальна кількість голосів акціонера помножується на кількість осіб, які мають бути обраними до Наглядової ради. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх між кількома кандидатами. В бюлетені є колонка з переліком кандидатів та колонка з кількістю голосів «ЗА»
Своє волевиявлення, щодо обрання органів управління, акціонер проводить шляхом проставлення в колонці «Кількість голосів» кількість голосів (що дорівнює кількості простих іменних (голосуючих) акцій акціонера при кумулятивному голосуванні), які акціонер віддає за певну кандидатуру. )

3.Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповновавженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.
Проект рішення: Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради підписати нову

4. Обрання Ревізора Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, обрання уповноваженого на підписання договору з Ревізором.
Проект рішення: «Обрати ревізором Товариства фізичну особу –Кузнєцову Мирославу Олегівну, затвердити умови контракту, що укладатиметься з Ревізором, уповноважити Голову Наглядової ради на підписання договору з Ревізором.

Наглядова рада
ПрАТ «Київспецмонтаж»

27.09.2017