Послуги

Повідомлення про прийняті рішення черговими Загальними зборами акціонерів

                                 ПрАТ  «Київспецмонтаж»

Повідомлення про прийняті рішення черговими Загальними зборами                                                   ПрАТ  «Київспецмонтаж»
Повідомлення про прийняті рішення черговими Загальними зборами                                        акціонерів які відбулися 06.04.2017 р.                      акціонерів які відбулися 06.04.2017 р.

ПОДРОБНЕЕ...


                                 ПрАТ  «Київспецмонтаж»

Повідомлення про прийняті рішення черговими Загальними зборами                                        акціонерів які відбулися 06.04.2017 р.                

 

   Місце знаходження:

  М. Київ вул.. Б.Гмирі, 2

 

                       По    ПОРЯДОКУ   ДЕННОМУ:

1.      Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

              ВИРІШИЛИ:

       Обрати лічильну комісію з трьох осіб  у складі:

        1.  Голова лічильної комісії Загальних зборів:

            Штейн Г.У 

        2.  Заступник голови лічильної комісії Загальних зборів-секретар:

            Гладчук М.В.  

         3. Член комісії:

           Міліндеєв О.В. 

 

2. Звіт Виконавчого органу   за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду  звіту.

   ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства та оцінити роботу    Виконавчого органу в 2016 р. задовільно.

 

       3.Звіт Наглядової ради  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

   ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ “Київспецмонтаж” про результати  фінансово-господарської  діяльності Товариства за 2016рік та оцінити роботу   Наглядової ради в 2016 році  задовільно.

 

4.Звіт Ревізора  за 2016рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту,  затвердження висновку ревізора.

  ВИРІШИЛИ :

Затвердити звіт Ревізора за 2016 рік та  затвердити висновок  Ревізора.

 

      5.Затвердження балансу  Товариства за 2016 рік.

   ВИРІШИЛИ:

         Затвердити баланс Товариства за 2016 рік .    

 

 6.Розподіл  прибутку та прийняття рішення про виплату дивідендів.

       ВИРІШИЛИ:

     Затвердити   розподіл прибутку Товариства та рішення про виплату дивідендів  за підсумками роботи в 2016 році.    

 

  7.Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ “Київспецмонтаж”  на 2017 рік.

      ВИРІШИЛИ:

         Затвердити основні напрямки  діяльності ПрАТ «Київспецмонтаж»  на  2017 рік

 

 

 

                                                                                                         Наглядова рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Порядок голосування додається. Додаток 5).        

                                                                       

            РОЗГЛЯД  ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

      Питання 1.

     Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

 

 Слухали:

       Голову Загальних зборів Дзерика В.І., який запропонував для  підрахунку голосів  обрати лічильну комісію з трьох осіб акціонерів Товариства, в складі:

Голова лічильної комісії Загальних зборів:

1. Штейн Г.У.      

Заступник голови лічильної комісії Загальних зборів-секретар:

          2. Гладчук М. В.   

Член  комісії:

          3. Міліндеєв О.В. 

Голосування проводиться бюлетенями,  списком за три особи. Підрахунок голосів проводить мандатна (реєстраційна) комісія.

Інших (додаткових) пропозицій від присутніх на Загальних зборах не надійшло. Пропозиція поставлена на голосування.

 

ГОЛОСУВАЛИ  (підрахунок голосів проводить реєстраційна (мандатна) комісія):

“за” – _____________________  голосів, або  100% від загальної кількості голосів голосуючих акціонерів, які беруть участь у Загальних  Зборах ;

“проти”             -   - (немає)    голосів;

“утримались”  -  -  (немає)  голосів ;

“ не голосували” – (немає)  голосів.

                    (Протокол  №2 Реєстраційної (мандатної) комісії.  Додаток №6)

 

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію з трьох осіб  у складі:

Голова лічильної комісії Загальних зборів:

         1. Штейн Г.У  

         Заступник голови лічильної комісії Загальних зборів-секретар:

2. Гладчук М.В.  

Член комісії:

         3. Міліндеєв О.В. 

 

Лічильна комісія Загальних зборів приступає до виконання своїх обов`язків. Підрахунок голосів по всіх інших питаннях, по яких проводиться голосування здійснює Лічильна комісія Загальних зборів у затвердженому складі.

Голосування на Загальних зборах по питаннях  порядку денного здійснюється бюлетенями для голосування, які видані акціонерам, що зареєструвались для участі у Загальних зборах.

 

Питання 2. 

  Звіт Виконавчого органу  за 2016 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 

Слухали:

Директора ПрАТ «Київспецмонтаж»  – Грозного Ю.В.  про виробничу діяльність  та виконання комплексного плану технічного розвитку виробництва

 

  Тези звіту Директора.

Директор доповів про роботу виробничого блоку Товариства за 2016 рік.

 

 

 

 

 

 

 

 

    (Звіт в додатку 7-Д)     

Питань до доповідача у присутніх нема.

Голова Зборів запропонував проголосувати за проект рішення щодо звіту Виконавчого органу, а саме :

-Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства та оцінити роботу Виконавчого органу в 2016 р. задовільно

Інших (додаткових) пропозицій від присутніх на Загальних зборах не надійшло. Пропозиція поставлена на голосування.

ГОЛОСУВАЛИ :

“за” - ____________________________  голосів, або   100%  від загальної кількості голосів голосуючих акціонерів, які беруть участь у Загальних  Зборах ;

“проти”           -   - (немає)    голосів;

“утримались”  -  -  (немає)  голосів ;

“ не голосували” - (немає)  голосів.

            (Протокол  №1 лічильної  комісії   додається. Додаток № 7).

 

 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства та оцінити роботу Виконавчого органу в 2016 р. задовільно.

 

 

 

 

Питання 3.

 Звіт Наглядової ради   про результати фінансово -господарської діяльності Товариства за 2016 рік та  прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.   

 

Слухали:

Голову Наглядової ради Дзерика В.І. про фінансово-господарську діяльність Товариства за 2016 рік.

Тези звіту.

Голова Наглядової ради доповів про роботу Наглядової ради в звітному році.

ПрАТ  “Київспецмонтаж” дотримується принципів корпоративного управління з відповідною системою органів управління. Протягом звітного періоду Наглядова рада, у межах компетенції, контролювала та регулювала діяльність Товариства щодо виконання рішень Загальних зборів акціонерів, забезпечувала стабільність фінансового стану та прибутковість, здійснювала контроль за діяльністю

 

 

( Звіт додається 8-Д).

                                  

Питань до доповідача  у присутніх нема.

Голова Зборів запропонував проголосувати за проект рішення щодо звіту Наглядової ради ПрАТ “Київспецмонтаж”, а саме:

-Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ “Київспецмонтаж” про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016 рік та оцінити роботу Наглядової ради в 2016 році задовільно.

Інших (додаткових) пропозицій від присутніх на Загальних зборах не надійшло. Пропозиція поставлена на голосування.

 

 

 

 

 

ГОЛОСУВАЛИ:

“за” -  _______________________  голосів, або 100 %  від загальної кількості голосів голосуючих акціонерів, які беруть участь у Загальних  Зборах ;

“проти”             -   - (немає)    голосів;

“утримались”  -  -  (немає)  голосів ;

“ не голосували” - (0)  голосів.

               (Протокол  №2 лічильної  комісії   додається. Додаток №8)

 

ВИРІШИЛИ:

Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ “Київспецмонтаж” про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2016рік та оцінити роботу Наглядової ради в 2016 році задовільно.

 

 Питання 4.

Звіт Ревізора  за 2016 рік та прийняття  рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку ревізора.

 

        Слухали:

      Голову Загальних зборів, який поінформував присутніх, що в зв»язку з рішенням Наглядової ради (Протокол №31/3 від 04.04.2017р.) результати перевірки Ревізора та підготовлений Ревізором Товариства Кушнір М.М.  доручається  довести до відома акціонерів на Загальних зборах акціонерів 06.04.2017 р.  Ремез Г.І.   

       Ремез Г.І. довела до відома акціонерів  звіт Ревізора ПрАТ «Київспецмонтаж»  про  фінансово-господарський стан ПрАТ «Київспецмонтаж» за 2016 рік. 

       Перевірка проведена по розділах:  Бухгалтерський облік, Фінансова звітність, робота по зменшенню дебіторської заборгованості, напрямки використання прибутку, заробітна  плата Товариства, аудиторська перевірка.

       Аудитором зроблено висновок, що прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристі в цілому відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту.

        Загальні  висновки проведеної перевірки.

Висновок незалежного аудитора : На нашу думку, фінансова звітність відображає достовірно, в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПрАТ “Київспецмонтаж” станом на 31 грудня 2015 р., його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, відповідно до концепцуальної основи фінансової звітності в Україні, встановленої Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” №996-ХІV від 16.07.1999р. і Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку України                (П (С)БО).

  Висновок Ревізора:

 В результаті проведеної перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ “Київспецмонтаж”  і висновків аудитора пропоную загальним Зборам Товариства затвердити річний баланс і фінансову звітність за 2016 р.

(Звіт ревізора додається. Додаток  9-Д )

Питань до доповідача  у присутніх нема.                                            

Голова Зборів запропонував проголосувати за проект рішення щодо звіту Ревізора, а саме:

-Затвердити звіт Ревізора за 2016 рік  та  затвердити висновок Ревізора.

Інших (додаткових) пропозицій від присутніх на Загальних зборах не надійшло. Пропозиція поставлена  на голосування.

 

ГОЛОСУВАЛИ:

“за” - _________________________________ голосів, або  100 % від загальної кількості голосів голосуючих акціонерів, які беруть участь у Загальних  Зборах ;

“проти”             -   - (немає)    голосів;

“утримались”  -  -  (немає)  голосів ;

“не голосували” –   (0)  голосів;

                           (Протокол  № 3   лічильної  комісії   додається. Додаток № 9  )

 

ВИРІШИЛИ :

Затвердити звіт Ревізора за 2016 рік та  затвердити висновок  Ревізора.

 

Питання 5.

       Затвердження балансу   за 2016 рік.

 

Слухали:

  Головного бухгалтера Товариства Бурлаку Л.О., яка довела до відома Зб
07.04.2017