Послуги

Про проведення зборів

Шановний акціонер

ПрАТ “КИЇВСПЕЦМОНТАЖ”

Повідомляє про проведені чергові Загальні (річні звітні)  збори акціонерів,

які відбулися  26.04.2018 р.  та рішення прийняті зборами

 

                    Питання порядку денного та прийняті рішення:

1.        Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію з трьох осіб  у складі:

               Штейн Г.У -  Голова лічильної комісії Загальних зборів;

                           Гладчук М.В. - Заступник голови лічильної комісії Загальних зборів-секретар;

                           Панченко В.Г. - Член комісії

 

2.        Звіт Виконавчого органу  за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

ВИРІШИЛИ:

           Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства та оцінити роботу Виконавчого

            органу в 2017 році задовільно

 

3.        Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 ВИРІШИЛИ:

             Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Київспецмонтаж»  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та оцінити роботу Наглядової ради в 2017 році задовільно.

 

4.        Звіт Ревізора  за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку ревізора.

ВИРІШИЛИ:

           Затвердити звіт Ревізора за 2017р. Та затвердити висновок Ревізора

 

5.        Затвердження балансу  Товариства за 2017 рік.

ВИРІШИЛИ:

           Затвердити  баланс Товариства за 2017 рік

 

6.        Розподіл прибутку та прийняття рішення про виплату дивідендів.

ВИРІШИЛИ:

            Затвердити розподіл прибутку Товариства та рішення про виплату дивідендів

            за підсумками роботи в 2017 році.

 

7.        Затвердження змін до Положень «Про Наглядову раду», «Про Ревізора», «Про загальні збори».

ВИРІШИЛИ:

            Затвердити зміни до Положень  «Про Наглядову раду», «Про Ревізора», «Про загальні збори».  

 

8.        Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Київспецмонтаж» на 2018 рік.

ВИРІШИЛИ:

        Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Київспецмонтаж» на 2018 рік

 

9.        Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

ВИРІШИЛИ:

        Внести зміни  до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

         Доручити корпоративному секретарю Ремез Г.І. зареєструвати (від імені Товариства) зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПрАТ «Київспецмонтаж».

 

                                   ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ

           ПрАТ «Київспецмонтаж»  повідомляє, що черговими Загальними (річними звітними) зборами акціонерів, які відбулися 26.04.2018 року прийнято рішення про виплату дивідендів акціонерам за результатами роботи Товариства у 2017році.  Наглядовою радою ПрАТ «Київспецмонтаж» (Протокол №67/3) було визначено дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими іменними акціями – 18 травня 2018 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, відповідно до рішення Загальних зборів складає 400000,00  (чотириста тисяч) гривень. На одну акцію дивіденди складуть 200,00 грн., а за вирахуванням податку з доходів фізосіб і військового збору це складе 187,00 грн. на акцію.  Строк виплати дивідендів: з 24.05.2018 р. по 25.07.2018 р. Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам. Виплату провести грошовими коштами шляхом перерахування на карткові рахунки акціонерів і поштовими переказами.

 

 

                                                                                         Наглядова рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради підписати нову редакцію Статуту.

 

11. Обрання Ревізора Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, обрання уповноваженого на підписання договору з Ревізором.

Питання 4.

Обрання ревізора Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним обрання уповноваженого на підписання договору з Ревізором.

 

                                                                                                  

 

                                                                                                                                  Наглядова рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ГОЛОСУВАЛИ: 

“за” -   ______ (одна тисяча ________)   голосів, або 100 %  від загальної кількості голосів голосуючих акціонерів, які беруть участь у Загальних  Зборах ;

“проти”             -   - (немає)    голосів;

“утримались”  -  -  (немає)  голосів ;

Рішення прийнято, порядок денний затверджено.

 

    Голова Загальних  зборів  довів до відома присутніх почасовий регламент Зборів, затверджений Наглядовою радою ПрАТ «Київспецмонтаж»   (Протокол №47/3 від 15.09.2017р.)  і   запропонував затвердити його (відкритим голосуванням посвідченнями ). За регламентом Загальні  збори, скликані 31.10.2017 р.  провести за 1 год. 30 хв. (одну годину 30 хвилин).

(Регламент додається Додаток № 4  ).

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за” -    ______ (одна тисяча _________ )  голосів, або 100%  від загальної кількості голосів голосуючих акціонерів, які беруть участь у Загальних  Зборах ;

“проти”         -   - (немає)    голосів;

“утримались”-  -  (немає)  голосів ;

Рішення прийнято, регламент Зборів затверджено.

 

 

            РОЗГЛЯД  ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

      Питання 1.

     Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

 

 Слухали:

       Голову Загальних зборів Дзерика В.І., який запропонував для  підрахунку голосів  обрати лічильну комісію з трьох осіб акціонерів Товариства, в складі:

Голова лічильної комісії Загальних зборів:

 1. Штейн Г.У.      

Заступник голови лічильної комісії Загальних зборів-секретар:

          2. Гладчук М.В.   

Член  комісії:

          3. Панченко В.Г.

Голосування проводиться бюлетенями,  списком за три особи. Підрахунок голосів проводить мандатна (реєстраційна) комісія.

Інших (додаткових) пропозицій від присутніх на Загальних зборах не надійшло. Пропозиція поставлена на голосування.

 

ГОЛОСУВАЛИ  (підрахунок голосів проводить реєстраційна (мандатна) комісія):

“за” –  _______ (одна тисяча _________ )  голосів, або  100% від загальної кількості голосів голосуючих акціонерів, які беруть участь у Загальних  Зборах ;

“проти”             -   - (немає)    голосів;

“утримались”  -  -  (немає)  голосів ;

“ не голосували” – (немає)  голосів.

                    (Протокол  №2 Реєстраційної (мандатної) комісії.  Додаток №6)

 

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію з трьох осіб  у складі:

Голова лічильної комісії Загальних зборів:

         1. Штейн Г.У  

         Заступник голови лічильної комісії Загальних зборів-секретар:

2. Гладчук М.В.  

Член комісії:

         3. Панченко В.Г. 

 

Лічильна комісія Загальних зборів приступає до виконання своїх обов`язків.

  Підрахунок голосів по всіх інших питаннях, по яких проводиться голосування здійснює Лічильна комісія Загальних зборів у затвердженому складі.

 

      Питання 2. 

   Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування    та  порядок голосування.

     Слухали: Корпоративного секретаря Ремез Г.І. щодо голосування на Загальних зборах.

           Участь у голосуванні  на Загальних зборах приймають акціонери (власники цінних паперів), які виконали вимоги пункту 10 розділу VI Закону України “Про депозитарну систему України”.

           Голосування на Загальних зборах акціонерного Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою (Протокол №47/3 від 15.09.2017р.).

Бюлетень для голосування  (в тому числі для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації засвідчується підписом Голови Реєстраційної (мандатної) комісії в нижній частині бюлетеня.

У разі, якщо бюлетень для голосування або бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, то акціонер підписується на кожному аркуші і підписом Голови реєстраційної  (мандатної) комісії   засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

 При кумулятивному голосуванні кількість голосів акціонера помножується на кількість осіб кандидатів, включених в бюлетень для голосування. Акціонер має право віддати всі підраховані  таким чином голоси за одного кандидита або розділити між кількома кандидатами.

Своє волевиявлення, щодо обрання органів управління, акціонер проводить шляхом проставлення кількості обрахованих голосів , що належать акціонеру, повністю за одного кандидата або розподілити між кількома кандидатами, чи/або вказати  усі належні голоси в графах «проти» або «утримався».

 


02.05.2018