Послуги

Про виникнення особливої інформації про емітента

Приватне акціонерне товариство «Київспецмонтаж»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство «Київспецмонтаж»

1.2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

04012615

1.4. Місцезнаходження емітента

01010 м. Київ вул. Аніщенка, 3-б

1.5. Міжміський код, телефон та факс

тел./факс (044)  220-07-40 , (044) 220-07-61

1.6. Електронна поштова адреса

dzerik@ukr.net

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

ksm.kiev.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог  розділу ІІІ Положення

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

2. Текст повідомлення

     Приватне акціонерне товариство «Київспецмонтаж»  (Код ЄДРПОУ) повідомляє, що черговими Загальними (річними звітними) зборами акціонерів, які відбулися 26.04.2018 року прийнято рішення про виплату дивідендів акціонерам за результатами роботи Товариства у 2017році.  Наглядовою радою ПрАТ «Київспецмонтаж» (Протокол №67/3) було визначено дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими іменними акціями –              18 травня 2018 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, відповідно до рішення Загальних зборів складає 400000,00  (чотириста тисяч) гривень. Строк виплати дивідендів: з 24.05.2018 р. по 25.07.2018 р. Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

                                                                                                    3. Підпис

      3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

      3.2. Найменування посади:

                             Директор                                                                                           Грозний Ю.В.


27.04.2018