Послуги

Повідомляє про проведені чергові Загальні звітно-виборні збори акціонерів, які відбулися 11.04.2019 р. та рішення прийняті зборами

Шановний акціонер

ПрАТ “КИЇВСПЕЦМОНТАЖ”
(ЄДРПОУ 04012615, місце знаходження м.Київ вул. Б.Гмирі, 2)
Повідомляє про проведені чергові Загальні звітно-виборні  збори акціонерів,
які відбулися  11.04.2019 р. та рішення прийняті зборами
 
                    Питання порядку денного та прийняті рішення:
1.       Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
ВИРІШИЛИ:
Обрати лічильну комісію з трьох осіб у складі:
               Штейн Г.У -  Голова лічильної комісії Загальних зборів;
                           Гладчук М.В. - Заступник голови лічильної комісії Загальних зборів-секретар;
                           Панченко В.Г. - Член комісії
  1. Звіт Виконавчого органу за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
ВИРІШИЛИ:
           Затвердити звіт Виконавчого органу за 2018 р.  та оцінити роботу Виконавчого
            органу в 2018 році задовільно
3. Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та      прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.
 ВИРІШИЛИ:
             Затвердити звіт Наглядової ради  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2018 рік та оцінити роботу Наглядової ради в 2018 році задовільно.
    4. Звіт Ревізора за 2018 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку ревізора.
ВИРІШИЛИ:
           Затвердити звіт Ревізора за 2018р. Та затвердити висновок Ревізора
      5. Затвердження балансу Товариства за 2018 рік.
ВИРІШИЛИ:
           Затвердити баланс Товариства за 2018 рік
    6. Розподіл прибутку та прийняття рішення про виплату дивідендів.
ВИРІШИЛИ:
            Затвердити розподіл прибутку Товариства та рішення про виплату дивідендів
            за підсумками роботи в 2018 році.
     7. Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Київспецмонтаж» на 2019 рік.
ВИРІШИЛИ:
        Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Київспецмонтаж» на 2019 рік
      8. брання членів Наглядової ради та Голови Наглядової ради.
ВИРІШИЛИ:
         Обрати членами Наглядової ради три особи – акціонера фізичну особу Дзерика Володимира Івановича,     акціонера фізичну особу Макаренко Галину Венаминівну, фізичну особу Кузнєцову Мирославу Олегівну.
          Обрати Головою Наглядової ради з членів Наглядової ради акціонера фізичну особу –Дзерика Володимира Івановича.
           9. Обрання Ревізора Товариства.
ВИРІШИЛИ:
 Обрати Ревізором Товариства фізичну особу – Ясінську Кристину Володимирівну.
          10. Про припинення повноважень членів Наглядової ради та Ревізора Товариства, обраних Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Київспецмонтаж» 22.04.2016 р. (Протокол №28)
ВИРІШИЛИ:
            Припинити повноваження членів Наглядової ради та Ревізора Товариства, обраних Загальними зборами акціонерів ПрАТ «Київспецмонтаж» 22.04.2016 р. (Протокол №28)
          11. Про укладання договорів з Головою Наглядової ради, членами Наглядової ради та обрання особи, яка уповноважується на підписання даних договорів (контрактів) .
ВИРІШИЛИ:
            Укласти (продовжити) договір  (контракт) з Головою Наглядової ради, членами Наглядової ради і Ревізором та підписати особам, уповноваженим  для їх підписання.
 
                                                                                ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ
 
1.             Змiни в персональному складi посадових осiб ПрАТ “Київспецмонтаж” вiдбулися за рiшенням Загальних звiтно-виборних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2019 року Протокол №32.
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Київспецмонтаж» 11.04.2019 р. (Протокол №32 вiд 11.04.2019р.) прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства у повному складi у тому числi Голови Наглядової ради Дзерика Володимира Iвановича в зв»язку iз закiнченням строку обрання, члена Наглядової ради Ремез Галини Iванiвни в зв»язку iз закiнченням строку обрання,  члена Наглядової ради Макаренко Галини Венаминiвни в зв»язку iз закiнченням строку обрання.
     Змiни в персональному складi посадових осiб ПрАТ “Київспецмонтаж” вiдбулися за рiшенням Загальних звiтно-виборних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2019 року Протокол №32. Загальними зборами акцiонерiв
 
 
Приватного акцiонерного товариства «Київспецмонтаж» 11.04.2019 р. (Протокол №32 вiд 11.04.2019р.) прийнято рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства у повному складi з трьох осіб, а саме: Дзерика Володимира Iвановича термiном на три роки (до слiдуючих звiтно-виборних зборiв) . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента – 80,25%. Загальний стаж роботи 44 роки . Останнi п»ять рокiв Голова Наглядової ради ПрАТ «Київспецмонтаж»; Макаренко Галину Венаминiвну термiном на три роки (до слiдуючих звiтно-виборних зборiв). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента – 0,75%. Загальний стаж роботи 39 рокiв. Останнi п»ять рокiв бухгалтер першої категорiї ПрАТ «Київспецмонтаж»; Кузнєцову Мирославу Олегiвну термiном на три роки (до слiдуючих звiтно-виборних зборiв). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента – 0%. Загальний стаж роботи -10 рокiв. Останнi п»ять рокiв –iнженер з маркетингу кошторисно-договiрного вiддiлу ПрАТ «Київспецмонтаж».
 З членiв Наглядової ради Загальними зборами обрано Голову Наглядової ради Дзерика Володимира Iвановича термiном на три роки (до слiдуючих звiтно-виборних зборiв) . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента – 80,25%. Загальний стаж роботи 44 роки . Останнi п»ять рокiв Голова Наглядової ради ПрАТ «Київспецмонтаж».
Змiни в персональному складi посадових осiб ПрАТ “Київспецмонтаж” вiдбулися за рiшенням Загальних звiтно-виборних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2019 року Протокол №32.
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Київспецмонтаж» 11.04.2019 р. (Протокол №32 вiд 11.04.2019р.) прийнято рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства Кузнєцової Мирослави Олегівни  у зв»язку з обранням на iншу посаду.
Змiни в персональному складi посадових осiб ПрАТ “Київспецмонтаж” вiдбулися за рiшенням Загальних звiтно-виборних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2018 року Протокол №32.
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Київспецмонтаж» 11.04.2019 р. (Протокол №32 вiд 11.04.2019р.) прийнято рiшення про обрання Ревiзора Товариства термiном на три роки (до наступних звiтно-виборних зборiв). Ревiзором ПрАТ «Київспецмонтаж» обрано Ясiнську Кристину Володимирiвну. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента – 0%. Загальний стаж роботи -2 роки. Останнi п»ять рокiв – навчання, економiст, провiдний економiст планово-економiчного вiддiлу ПрАТ «Київспецмонтаж».
 
2. Загальними зборами акціонерів ПрАТ "КИЇВСПЕЦМОНТАЖ", які відбулися 11 квітня 2019 року, було прийнято рішення про виплату дивідендів. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів - 20 травня 2019 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення Загальних зборів акціонерів ПрАТ "Київспецмонтаж" складає: 440,000тис. грн. Виплата дивідендів здійснюється Товариством безпосередньо акціонерам, які мають право на отримання дивідендів, пропорційно кількості належних їм акцій Товариства з 23.05.2019 р. по 25.06.2019 р.
 
          
                                                                                                                                    Наглядова рада    
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн перебування на посадi Голови Наглядової ради з 09.09.2010 р. Частка в статутному капiталi емiтента – 80,25%. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi – дев»ть рокiв.
Змiни в персональному складi посадових осiб ПрАТ “Київспецмонтаж” вiдбулися за рiшенням Загальних звiтно-виборних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2019 року Протокол №32.
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Київспецмонтаж» 11.04.2019 р. (Протокол №32 вiд 11.04.2019р.) прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства у повному складi у тому числi члена Наглядової ради Ремез Галини Iванiвни в зв»язку iз закiнченням строку обрання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Термiн перебування на посадi члена Наглядової ради з 09.09.2010 р. Частка в статутному капiталi емiтента – 1%. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi – дев»ть рокiв.
Змiни в персональному складi посадових осiб ПрАТ “Київспецмонтаж” вiдбулися за рiшенням Загальних звiтно-виборних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2019 року Протокол №32.
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Київспецмонтаж» 11.04.2019 р. (Протокол №32 вiд 11.04.2019р.) прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства у повному складi у тому числi члена Наглядової ради Макаренко Галини Венаминiвни в зв»язку iз закiнченням строку обрання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн перебування на посадi члена Наглядової ради з 22.04.2016 р. Частка в статутному капiталi емiтента – 0,75%. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi – три роки.
Змiни в персональному складi посадових осiб ПрАТ “Київспецмонтаж” вiдбулися за рiшенням Загальних звiтно-виборних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2019 року Протокол №32.
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Київспецмонтаж» 11.04.2019 р. (Протокол №32 вiд 11.04.2019р.) прийнято рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства у повному складi. З членiв Наглядової ради Загальними зборами обрано Голову Наглядової ради Дзерика Володимира Iвановича термiном на три роки (до слiдуючих звiтно-виборних зборiв) . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента – 80,25%. Загальний стаж роботи 44 роки . Останнi п»ять рокiв Голова Наглядової ради ПрАТ «Київспецмонтаж»
Змiни в персональному складi посадових осiб ПрАТ “Київспецмонтаж” вiдбулися за рiшенням Загальних звiтно-виборних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2019 року Протокол №32.
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Київспецмонтаж» 11.04.2019 р. (Протокол №32 вiд 11.04.2019р.) прийнято рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства у повному складi у тому числi члена Наглядової ради Макаренко Галину Венаминiвну термiном на три роки (до слiдуючих звiтно-виборних зборiв). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента – 0,75%. Загальний стаж роботи 39 рокiв. Останнi п»ять рокiв бухгалтер першої категорiї ПрАТ «Київспецмонтаж».
Змiни в персональному складi посадових осiб ПрАТ “Київспецмонтаж” вiдбулися за рiшенням Загальних звiтно-виборних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2019 року Протокол №32.
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Київспецмонтаж» 11.04.2019 р. (Протокол №32 вiд 11.04.2019р.) прийнято рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства у повному складi у тому числi члена Наглядової ради Кузнєцової Мирослави Олегiвни термiном на три роки (до слiдуючих звiтно-виборних зборiв). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента – 0%. Загальний стаж роботи -10 рокiв. Останнi п»ять рокiв –iнженер з маркетингу кошторисно-договiрного вiддiлу ПрАТ «Київспецмонтаж».
Змiни в персональному складi посадових осiб ПрАТ “Київспецмонтаж” вiдбулися за рiшенням Загальних звiтно-виборних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2019 року Протокол №32.
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Київспецмонтаж» 11.04.2019 р. (Протокол №32 вiд 11.04.2019р.) прийнято рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства у зв»язку з обранням на iншу посаду. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн перебування на посадi Ревiзора з 31.10.2017 р. Частка в статутному капiталi емiтента – 0%. Загальний стаж роботи -10 рокiв. Останнi п»ять рокiв –iнженер з маркетингу кошторисно-договiрного вiддiлу ПрАТ «Київспецмонтаж».
Змiни в персональному складi посадових осiб ПрАТ “Київспецмонтаж” вiдбулися за рiшенням Загальних звiтно-виборних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2018 року Протокол №32.
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Київспецмонтаж» 11.04.2019 р. (Протокол №32 вiд 11.04.2019р.) прийнято рiшення про обрання Ревiзора Товариства термiном на три роки (до наступних звiтно-виборних зборiв). Ревiзором ПрАТ «Київспецмонтаж» обрано Ясiнську Кристину Володимирiвну. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента – 0%. Загальний стаж роботи -2 роки. Останнi п»ять рокiв – навчання, економiст, провiдний економiст планово-економiчного вiддiлу ПрАТ «Київспецмонтаж».
Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПрАТ «Київспецмонтаж» вiд 11.04.2019 р. протокол засiдання Наглядової ради №1/4 та вiдповiдно до умов трудового контракту i Статуту Товариства, припинено повноваження Директора Товариства Грозного Юрiя Володимировича. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи -12 рокiв. Останнi п»ять рокiв – Директор ПрАТ «Київспецмонтаж».
Змiни в складi посадових осiб ПрАТ “Київспецмонтаж” вiдбулися за рiшенням Наглядової ради 11.04.2019 року Протокол Наглядової ради №1/4. Наглядовою радою ПрАТ «Київспецмонтаж» 11.04.2019 р. (протокол №1/4) обрано Директором Товариства Грозного Юрiя Володимировича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями емiтента не володiє. Загальний стаж роботи -12 рокiв. Останнi п»ять рокiв – Директор ПрАТ «Київспецмонтаж».
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ПрАТ «Київспецмонтаж» повідомляє, що черговими Загальними (річними звітними) зборами акціонерів, які відбулися 26.04.2018 року прийнято рішення про виплату дивідендів акціонерам за результатами роботи Товариства у 2017році. Наглядовою радою ПрАТ «Київспецмонтаж» (Протокол №67/3) було визначено дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими іменними акціями – 18 травня 2018 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, відповідно до рішення Загальних зборів складає 400000,00 (чотириста тисяч) гривень. На одну акцію дивіденди складуть 200,00 грн., а за вирахуванням податку з доходів фізосіб і військового збору це складе 187,00 грн. на акцію. Строк виплати дивідендів: з 24.05.2018 р. по 25.07.2018 р. Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам. Виплату провести грошовими коштами шляхом перерахування на карткові рахунки акціонерів і поштовими переказами.
 
 
                                                                                         Наглядова рада
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.      Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.
ВИРІШИЛИ:
Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради підписати нову редакцію Статуту.
 
2.      Обрання Ревізора Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, обрання уповноваженого на підписання договору з Ревізором.
Питання 4.
Обрання ревізора Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним обрання уповноваженого на підписання договору з Ревізором.
 
                                                                                                  
 
                                                                                                                                  Наглядова рада
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     ГОЛОСУВАЛИ: 
“за” -  ______ (одна тисяча ________)  голосів, або 100 % від загальної кількості голосів голосуючих акціонерів, які беруть участь у Загальних Зборах ;
“проти”             -   - (немає)    голосів;
“утримались” - - (немає) голосів ;
Рішення прийнято, порядок денний затверджено.
 
    Голова Загальних зборів довів до відома присутніх почасовий регламент Зборів, затверджений Наглядовою радою ПрАТ «Київспецмонтаж»   (Протокол №47/3 від 15.09.2017р.) і  запропонував затвердити його (відкритим голосуванням посвідченнями ). За регламентом Загальні збори, скликані 31.10.2017 р. провести за 1 год. 30 хв. (одну годину 30 хвилин).
(Регламент додається Додаток № 4 ).
 
ГОЛОСУВАЛИ: 
за” -    ______ (одна тисяча _________ ) голосів, або 100% від загальної кількості голосів голосуючих акціонерів, які беруть участь у Загальних Зборах ;
“проти”         -   - (немає)    голосів;
“утримались”- - (немає) голосів ;
Рішення прийнято, регламент Зборів затверджено.
 
 
            РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:
 
      Питання 1.
     Обрання лічильної комісії Загальних зборів.
 
 Слухали:
       Голову Загальних зборів Дзерика В.І., який запропонував для  підрахунку голосів обрати лічильну комісію з трьох осіб акціонерів Товариства, в складі:
Голова лічильної комісії Загальних зборів:
 1. Штейн Г.У.      
Заступник голови лічильної комісії Загальних зборів-секретар:
          2. Гладчук М.В.   
Член комісії:
          3. Панченко В.Г.
Голосування проводиться бюлетенями, списком за три особи. Підрахунок голосів проводить мандатна (реєстраційна) комісія.
Інших (додаткових) пропозицій від присутніх на Загальних зборах не надійшло. Пропозиція поставлена на голосування.
 
ГОЛОСУВАЛИ (підрахунок голосів проводить реєстраційна (мандатна) комісія):
“за” – _______ (одна тисяча _________ ) голосів, або 100% від загальної кількості голосів голосуючих акціонерів, які беруть участь у Загальних Зборах ;
“проти”             -   - (немає)    голосів;
“утримались” - - (немає) голосів ;
“ не голосували” – (немає) голосів.
                    (Протокол №2 Реєстраційної (мандатної) комісії. Додаток №6)
 
ВИРІШИЛИ:
Обрати лічильну комісію з трьох осіб у складі:
Голова лічильної комісії Загальних зборів:
         1. Штейн Г.У  
         Заступник голови лічильної комісії Загальних зборів-секретар:
2. Гладчук М.В.  
Член комісії:
         3. Панченко В.Г. 
 
Лічильна комісія Загальних зборів приступає до виконання своїх обов`язків.
 Підрахунок голосів по всіх інших питаннях, по яких проводиться голосування здійснює Лічильна комісія Загальних зборів у затвердженому складі.
 
      Питання 2. 
   Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування    та  порядок голосування.
     Слухали: Корпоративного секретаряРемез Г.І. щодо голосування на Загальних зборах.
           Участь у голосуванні на Загальних зборах приймають акціонери (власники цінних паперів), які виконали вимоги пункту 10 розділу VI Закону України “Про депозитарну систему України”.
           Голосування на Загальних зборах акціонерного Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою (Протокол №47/3 від 15.09.2017р.).
Бюлетень для голосування  (в тому числі для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації засвідчується підписом Голови Реєстраційної (мандатної) комісії в нижній частині бюлетеня.
У разі, якщо бюлетень для голосування або бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, то акціонер підписується на кожному аркуші і підписом Голови реєстраційної (мандатної) комісії   засвідчується кожен аркуш бюлетеня.
 При кумулятивному голосуванні кількість голосів акціонера помножується на кількість осіб кандидатів, включених в бюлетень для голосування. Акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидита або розділити між кількома кандидатами.
Своє волевиявлення, щодо обрання органів управління, акціонер проводить шляхом проставлення кількості обрахованих голосів , що належать акціонеру, повністю за одного кандидата або розподілити між кількома кандидатами, чи/або вказати  усі належні голоси в графах «проти» або «утримався».
Бюлетені мають бути підписані акціонером (представником акціонера).
 2.1. По питаннях п.1-3 проводиться   бюлетенями, шляхом відмітки волевиявлення акціонера в бюлетені в відповідній колонці ( під “ЗА”, “ПРОТИ”, “УТРИМАВСЯ” ), які на кожне питання порядку денного мають відповідний колір. Бюлетені з відмітками опускаються в скриньку для голосування. Підрахунок голосів та рішення приймаються простою більшістю голосів акціонерів, які володіють голосуючими акціями, присутніх на Зборах за принципом “одна акція-один голос” ;
 2.2. По п.4 проводиться кумулятивне голосування.
     Рішення Загальних зборів акціонерів, що поставлене на голосування, вважається прийнятим (не прийнятим) безпосередньо після складання протоколу лічильною комісією.
    З метою економії часу, пропонується не чекати підрахунку голосів та складання протоколу лічильною комісією, а оголошення результатів голосування з розглянутого питання порядку денного здійснювати по мірі надходження протоколів лічильної комісії.
(Порядок голосування додається. Додаток 5).        
© 2011 «КИЕВСПЕЦМОНТАЖ». Все права защищены.
Разработка сайта STGstudio
ПРО КОМПАНІЮ    |     ВІДГУКИ    |     НОВИНИ    |     ПОСЛУГИ    |     Об'єкти    |     КОНТАКТИ