Послуги

Приватне акціонерне товариство «Київспецмонтаж» Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Приватне акціонерне товариство «Київспецмонтаж»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство «Київспецмонтаж»

1.2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

04012615

1.4. Місцезнаходження емітента

01010 м. Київ вул. Левандовська, 3-б  (Аніщенка, 3-б)

1.5. Міжміський код, телефон та факс

тел./факс (044)  220-07-40 , (044) 220-07-61

1.6. Електронна поштова адреса

dzerik@ukr.net

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

ksm.kiev.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог  розділу ІІІ Положення

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

2. Текст повідомлення

      Зміни в персональному складі посадових осіб ПрАТ «Київспецмонтаж» відбулися за рішенням Загальних позачергових зборів акціонерів від 31.10.2017року Протокол №30.

       1) Припинення повноважень посадової особи  виконано на підставі  Протоколу №30  Загальних позачергових зборів акціонерів від 31.10.2017р. Посадова особа Кушнір Марія Михайлівна (паспорт серія СО №435054 виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м. Києві 15.08.2000р.), яка займала посаду Ревізора акціонерного Товариства, припинила повноваження (свідоцтво про смерть).  Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мала. Частка в статутному капіталі емітента – 0,5%. Строк, протягом  якого посадова особа перебувала на посаді – сім років.

       2) Рішення про обрання прийнято Загальними позачерговими зборами акціонерів ПрАТ «Київспецмонтаж» 31.10.2017 р. Протокол №30. Обрано на посаду Ревізора ПрАТ «Київспецмонтаж» Кузнєцову Мирославу Олегівну (паспорт серія МБ №372961 виданий Конотопським МВ УМВС України в Сумській області 09.01.2008 р.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Акціями Товариства (емітента) не володіє.  Займала посади: виконроб, інженер кошторисно-договірного відділу ПрАТ «Київспецмонтаж». Посадову особу обрано строком на три роки.

 

 

  

      

3. Підпис

      3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

      3.2. Найменування посади:

      Голова Наглядової ради                                                                                           Дзерик В.І.


01.11.2017