Послуги

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб емітента

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

 

11.04.2019

 
 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

3

 
 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Директор

 

 

 

Грозний Юрiй Володимирович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Київспецмонтаж"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01010, м. Київ обл., Київ, Левандовська, 3б

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

04012615

5. Міжміський код та телефон, факс

0442946777 0442946778

6. Адреса електронної пошти

ksm-direktor@ukr.net

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://ksm.kiev.ua/osobliva-zmina-posodovih-osib.html

 

11.04.2019

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії

Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код юридичної особи

Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

11.04.2019

припинено повноваження

Голова Наглядової ради

Дзерик Володимир Iванович

 

80.25

Зміст інформації:

Змiни в персональному складi посадових осiб ПрАТ “Київспецмонтаж” вiдбулися за рiшенням Загальних звiтно-виборних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2019 року Протокол №32.
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Київспецмонтаж» 11.04.2019 р. (Протокол №32 вiд 11.04.2019р.) прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства у повному складi у тому числi Голови Наглядової ради Дзерика Володимира Iвановича в зв»язку iз закiнченням строку обрання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн перебування на посадi Голови Наглядової ради з 09.09.2010 р. Частка в статутному капiталi емiтента – 80,25%. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi – дев»ть рокiв.

11.04.2019

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Ремез Галина Iванiвна

 

1

Зміст інформації:

Змiни в персональному складi посадових осiб ПрАТ “Київспецмонтаж” вiдбулися за рiшенням Загальних звiтно-виборних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2019 року Протокол №32.
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Київспецмонтаж» 11.04.2019 р. (Протокол №32 вiд 11.04.2019р.) прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства у повному складi у тому числi члена Наглядової ради Ремез Галини Iванiвни в зв»язку iз закiнченням строку обрання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Термiн перебування на посадi члена Наглядової ради з 09.09.2010 р. Частка в статутному капiталi емiтента – 1%. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi – дев»ть рокiв.

11.04.2019

припинено повноваження

Член Наглядової ради

Макаренко Галина Венаминiвна

 

0.75

Зміст інформації:

Змiни в персональному складi посадових осiб ПрАТ “Київспецмонтаж” вiдбулися за рiшенням Загальних звiтно-виборних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2019 року Протокол №32.
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Київспецмонтаж» 11.04.2019 р. (Протокол №32 вiд 11.04.2019р.) прийнято рiшення про припинення повноважень членiв Наглядової ради Товариства у повному складi у тому числi члена Наглядової ради Макаренко Галини Венаминiвни в зв»язку iз закiнченням строку обрання. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн перебування на посадi члена Наглядової ради з 22.04.2016 р. Частка в статутному капiталi емiтента – 0,75%. Строк, протягом якого посадова особа перебувала на посадi – три роки.

11.04.2019

обрано

Голова Наглядової ради

Дзерик Володимир Iванович

 

80.25

Зміст інформації:

Змiни в персональному складi посадових осiб ПрАТ “Київспецмонтаж” вiдбулися за рiшенням Загальних звiтно-виборних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2019 року Протокол №32.
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Київспецмонтаж» 11.04.2019 р. (Протокол №32 вiд 11.04.2019р.) прийнято рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства у повному складi. З членiв Наглядової ради Загальними зборами обрано Голову Наглядової ради Дзерика Володимира Iвановича термiном на три роки (до слiдуючих звiтно-виборних зборiв) . Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента – 80,25%. Загальний стаж роботи 44 роки . Останнi п»ять рокiв Голова Наглядової ради ПрАТ «Київспецмонтаж»

11.04.2019

обрано

Член Наглядової ради

Макаренко Галина Венаминiвна

 

0.75

Зміст інформації:

Змiни в персональному складi посадових осiб ПрАТ “Київспецмонтаж” вiдбулися за рiшенням Загальних звiтно-виборних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2019 року Протокол №32.
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Київспецмонтаж» 11.04.2019 р. (Протокол №32 вiд 11.04.2019р.) прийнято рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства у повному складi у тому числi члена Наглядової ради Макаренко Галину Венаминiвну термiном на три роки (до слiдуючих звiтно-виборних зборiв). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента – 0,75%. Загальний стаж роботи 39 рокiв. Останнi п»ять рокiв бухгалтер першої категорiї ПрАТ «Київспецмонтаж».

11.04.2019

обрано

Член Наглядової ради

Кузнєцова Мирослава Олегiвна

 

0

Зміст інформації:

Змiни в персональному складi посадових осiб ПрАТ “Київспецмонтаж” вiдбулися за рiшенням Загальних звiтно-виборних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2019 року Протокол №32.
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Київспецмонтаж» 11.04.2019 р. (Протокол №32 вiд 11.04.2019р.) прийнято рiшення про обрання членiв Наглядової ради Товариства у повному складi у тому числi члена Наглядової ради Кузнєцової Мирослави Олегiвни термiном на три роки (до слiдуючих звiтно-виборних зборiв). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента – 0%. Загальний стаж роботи -10 рокiв. Останнi п»ять рокiв –iнженер з маркетингу кошторисно-договiрного вiддiлу ПрАТ «Київспецмонтаж».

11.04.2019

припинено повноваження

Ревiзор

Кузнєцова Мирослава Олегiвна

 

0

Зміст інформації:

Змiни в персональному складi посадових осiб ПрАТ “Київспецмонтаж” вiдбулися за рiшенням Загальних звiтно-виборних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2019 року Протокол №32.
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Київспецмонтаж» 11.04.2019 р. (Протокол №32 вiд 11.04.2019р.) прийнято рiшення про припинення повноважень Ревiзора Товариства у зв»язку з обранням на iншу посаду. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Термiн перебування на посадi Ревiзора з 31.10.2017 р. Частка в статутному капiталi емiтента – 0%. Загальний стаж роботи -10 рокiв. Останнi п»ять рокiв –iнженер з маркетингу кошторисно-договiрного вiддiлу ПрАТ «Київспецмонтаж».

11.04.2019

обрано

Ревiзор

Ясiнська Кристина Володимирiвна

 

0

Зміст інформації:

Змiни в персональному складi посадових осiб ПрАТ “Київспецмонтаж” вiдбулися за рiшенням Загальних звiтно-виборних зборiв акцiонерiв вiд 11.04.2018 року Протокол №32.
Загальними зборами акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства «Київспецмонтаж» 11.04.2019 р. (Протокол №32 вiд 11.04.2019р.) прийнято рiшення про обрання Ревiзора Товариства термiном на три роки (до наступних звiтно-виборних зборiв). Ревiзором ПрАТ «Київспецмонтаж» обрано Ясiнську Кристину Володимирiвну. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Частка в статутному капiталi емiтента – 0%. Загальний стаж роботи -2 роки. Останнi п»ять рокiв – навчання, економiст, провiдний економiст планово-економiчного вiддiлу ПрАТ «Київспецмонтаж».

11.04.2019

припинено повноваження

Директор

Грозний Юрiй Володимирович

 

0

Зміст інформації:

Згiдно з рiшенням Наглядової ради ПрАТ «Київспецмонтаж» вiд 11.04.2019 р. протокол засiдання Наглядової ради №1/4 та вiдповiдно до умов трудового контракту i Статуту Товариства, припинено повноваження Директора Товариства Грозного Юрiя Володимировича. Акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи -12 рокiв. Останнi п»ять рокiв – Директор ПрАТ «Київспецмонтаж».

11.04.2019

обрано

Директор

Грозний Юрiй Володимирович

 

0

Зміст інформації:

Змiни в складi посадових осiб ПрАТ “Київспецмонтаж” вiдбулися за рiшенням Наглядової ради 11.04.2019 року Протокол Наглядової ради №1/4. Наглядовою радою ПрАТ «Київспецмонтаж» 11.04.2019 р. (протокол №1/4) обрано Директором Товариства Грозного Юрiя Володимировича. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Акцiями емiтента не володiє. Загальний стаж роботи -12 рокiв. Останнi п»ять рокiв – Директор ПрАТ «Київспецмонтаж».