Послуги

Особлива інформація про прийняття рішення про виплату дивідендів

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

 

 

 

11.04.2019

 
 

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

 

4

 
 

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)

 

Директор

 

 

 

Грозний Юрiй Володимирович

 

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акцiонерне товариство "Київспецмонтаж"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01010, м. Київ обл., Київ, Левандовська, 3б

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

04012615

5. Міжміський код та телефон, факс

0442946777 0442946778

6. Адреса електронної пошти

ksm-direktor@ukr.net

 

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.

ДУ "АРIФРУ"
21676262
УКРАЇНА
DR/00001/APA

 

 

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку

http://ksm.kiev.ua/osobliva-viplata-dividentiv.html

 

11.04.2019

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

№ з/п

Дата вчинення дії

Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн

Строк виплати дивідендів

Спосіб виплати дивідендів

1

2

3

4

5

1

11.04.2019

440000

23.05.2019 - 25.06.2019

безпосередньо акціонерам

Зміст інформації:

Загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "КИЇВСПЕЦМОНТАЖ", якi вiдбулися 11 квiтня 2019 року, було прийнято рiшення про виплату дивiдендiв. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв - 20 травня 2019 року. Розмiр дивiдендiв, що пiдлягають виплатi вiдповiдно до рiшення Загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Київспецмонтаж" складає: 440,000тис. грн. Виплата дивiдендiв здiйснюється Товариством безпосередньо акцiонерам, якi мають право на отримання дивiдендiв, пропорцiйно кiлькостi належних їм акцiй Товариства.

 


11.04.2019