Послуги

Шановний акціонер 2018

                                                                                   Шановний  акціонер

                                                                           ПрАТ   «Київспецмонтаж»

                (ЄДРПОУ 04012615, місце знаходження 02140 м. Київ вул. Б.Гмирі, 2)

    Повідомляє про проведення чергових  Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться

          26 квітня 2018 року о 15 годині 30 хвилин за адресою:  02140 м. Київ, вул. Б.Гмирі, 2

             (приміщення (офіс) ПрАТ «Київспецмонтаж») з наступним проектом порядку денного,

 

                                       ПРОЕКТ   ПОРЯДОКУ  ДЕННОГО:

1.       Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

2.       Звіт Виконавчого органу  за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3.       Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.       Звіт Ревізора  за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку ревізора.

5.       Затвердження балансу  Товариства за 2017 рік.

6.       Розподіл прибутку та прийняття рішення про виплату дивідендів.

7.       Затвердження змін до Положень «Про Наглядову раду», «Про Ревізора», «Про загальні збори».

8.       Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Київспецмонтаж» на 2018 рік.

 

         Проект рішення з питання першого проекту порядку денного: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Штейн Галина Ушерівна – голова комісії,  Гладчук Микола Васильович– секретар комісії, Панченко Володимир Григорович– член комісії.   Проект рішення з другого питання  проекту порядку денного: Затвердити звіт Виконавчого органу за 2017 рік. Проект рішення з питання третього  проекту порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства. Проект рішення з питання четвертого проекту порядку денного: Затвердити звіт Ревізора за 2017р. та висновок Ревізора. Проект рішення з питання п»ятого проекту порядку денного. Затвердити  баланс Товариства за 2017 рік.  Проект рішення з питання шостого проекту порядку денногоЗатвердити розподіл прибутку Товариства та рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи в 2017 році. .Проект рішення з питання сьомого проекту порядку денного: Затвердити зміни до Положень  «Про Наглядову раду», «Про Ревізора», «Про загальні збори».     Проект рішення з питання восьмого   проекту порядку денного: Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Київспецмонтаж» на 2018 рік.

    Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства  (тис. грн.)                                        

Найменування показника

Період

Звітний

(2017р.)

Попередній

(2016р.)

Усього активів

44981

39668

Основні засоби (за залишковою вартістю)

24940

24751

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси

5277

4352

Сумарна дебіторська заборгованість

8719

4312

Грошові кошти та їх еквіваленти

2399

3431

Нерозподілений прибуток

38717

35696

Власний капітал

40052

37031

Статутний капітал

100

100

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

702

590

Поточні зобов'язання

4227

2047

Чистий прибуток (збиток)

3406

3512

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2000

2000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду

86

96

      Реєстраціця акціонерів та їх представників відбудеться 26 квітня 2018 року з 14 год. 15 хв до 15 год. 15 хв в приміщенні  (офісі) ПрАТ  «Київспецмонтаж» по вул. Б.Гмирі, 2. Реєстер  акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах, складається станом на         24 годину 20 квітня 2018 року. Для реєстрації акціонер повинен мати документ, що посвідчує його особу, представник акціонера повинен мати документ, що посвідчує його особу та  право участі та голосування на загальних зборах, оформлені у відповідності до вимог чинного законодавства України, або інший документ, який підтверджує повноваження  предстаавника, та документ, який посвідчує особу (паспорт чи інш.).

   З матеріалами щодо питань порядку денного Зборів можна ознайомитися в ПрАТ  «Київспецмонтаж», відповідальна особа Ремез Г.І. тел: (044) 220-27-40, 067 466-39-95 та на     веб-сайті -  ksm.kiev.ua

 

                                                                                           Наглядова рада.
23.03.2018