Послуги

Новини компанії ПрАТ "Київспецмонтаж"

Про проведення зборів

Шановний акціонер

ПрАТ “КИЇВСПЕЦМОНТАЖ”

Повідомляє про проведені чергові Загальні (річні звітні)  збори акціонерів,

які відбулися  26.04.2018 р.  та рішення прийняті зборами

 

                    Питання порядку денного та прийняті рішення:

1.        Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію з трьох осіб  у складі:

               Штейн Г.У -  Голова лічильної комісії Загальних зборів;

                           Гладчук М.В. - Заступник голови лічильної комісії Загальних зборів-секретар;

                           Панченко В.Г. - Член комісії

 

2.        Звіт Виконавчого органу  за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

ВИРІШИЛИ:

           Затвердити звіт Виконавчого органу Товариства та оцінити роботу Виконавчого

            органу в 2017 році задовільно

 

3.        Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

 ВИРІШИЛИ:

             Затвердити звіт Наглядової ради ПрАТ «Київспецмонтаж»  про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та оцінити роботу Наглядової ради в 2017 році задовільно.

 

4.        Звіт Ревізора  за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку ревізора.

ВИРІШИЛИ:

           Затвердити звіт Ревізора за 2017р. Та затвердити висновок Ревізора

 

5.        Затвердження балансу  Товариства за 2017 рік.

ВИРІШИЛИ:

           Затвердити  баланс Товариства за 2017 рік

 

6.        Розподіл прибутку та прийняття рішення про виплату дивідендів.

ВИРІШИЛИ:

            Затвердити розподіл прибутку Товариства та рішення про виплату дивідендів

            за підсумками роботи в 2017 році.

 

7.        Затвердження змін до Положень «Про Наглядову раду», «Про Ревізора», «Про загальні збори».

ВИРІШИЛИ:

            Затвердити зміни до Положень  «Про Наглядову раду», «Про Ревізора», «Про загальні збори».  

 

8.        Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Київспецмонтаж» на 2018 рік.

ВИРІШИЛИ:

        Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Київспецмонтаж» на 2018 рік

 

9.        Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

ВИРІШИЛИ:

        Внести зміни  до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

         Доручити корпоративному секретарю Ремез Г.І. зареєструвати (від імені Товариства) зміни до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань щодо ПрАТ «Київспецмонтаж».

 

                                   ОСОБЛИВА ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ВИПЛАТИ ДИВІДЕНДІВ

           ПрАТ «Київспецмонтаж»  повідомляє, що черговими Загальними (річними звітними) зборами акціонерів, які відбулися 26.04.2018 року прийнято рішення про виплату дивідендів акціонерам за результатами роботи Товариства у 2017році.  Наглядовою радою ПрАТ «Київспецмонтаж» (Протокол №67/3) було визначено дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими іменними акціями – 18 травня 2018 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, відповідно до рішення Загальних зборів складає 400000,00  (чотириста тисяч) гривень. На одну акцію дивіденди складуть 200,00 грн., а за вирахуванням податку з доходів фізосіб і військового збору це складе 187,00 грн. на акцію.  Строк виплати дивідендів: з 24.05.2018 р. по 25.07.2018 р. Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам. Виплату провести грошовими коштами шляхом перерахування на карткові рахунки акціонерів і поштовими переказами.

 

 

                                                                                         Наглядова рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Внесення змін до Статуту Товариства. Затвердження Статуту Товариства у новій редакції. Обрання особи, уповноваженої на підписання нової редакції Статуту Товариства.

ВИРІШИЛИ:

Внести зміни до Статуту Товариства шляхом викладення його у новій редакції. Затвердити нову редакцію Статуту Товариства. Уповноважити Голову Наглядової ради підписати нову редакцію Статуту.

 

11. Обрання Ревізора Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, обрання уповноваженого на підписання договору з Ревізором.

Питання 4.

Обрання ревізора Товариства, затвердження умов договору, що укладатиметься з ним обрання уповноваженого на підписання договору з Ревізором.

 

                                                                                                  

 

                                                                                                                                  Наглядова рада

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     ГОЛОСУВАЛИ: 

“за” -   ______ (одна тисяча ________)   голосів, або 100 %  від загальної кількості голосів голосуючих акціонерів, які беруть участь у Загальних  Зборах ;

“проти”             -   - (немає)    голосів;

“утримались”  -  -  (немає)  голосів ;

Рішення прийнято, порядок денний затверджено.

 

    Голова Загальних  зборів  довів до відома присутніх почасовий регламент Зборів, затверджений Наглядовою радою ПрАТ «Київспецмонтаж»   (Протокол №47/3 від 15.09.2017р.)  і   запропонував затвердити його (відкритим голосуванням посвідченнями ). За регламентом Загальні  збори, скликані 31.10.2017 р.  провести за 1 год. 30 хв. (одну годину 30 хвилин).

(Регламент додається Додаток № 4  ).

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

за” -    ______ (одна тисяча _________ )  голосів, або 100%  від загальної кількості голосів голосуючих акціонерів, які беруть участь у Загальних  Зборах ;

“проти”         -   - (немає)    голосів;

“утримались”-  -  (немає)  голосів ;

Рішення прийнято, регламент Зборів затверджено.

 

 

            РОЗГЛЯД  ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО:

 

      Питання 1.

     Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

 

 Слухали:

       Голову Загальних зборів Дзерика В.І., який запропонував для  підрахунку голосів  обрати лічильну комісію з трьох осіб акціонерів Товариства, в складі:

Голова лічильної комісії Загальних зборів:

 1. Штейн Г.У.      

Заступник голови лічильної комісії Загальних зборів-секретар:

          2. Гладчук М.В.   

Член  комісії:

          3. Панченко В.Г.

Голосування проводиться бюлетенями,  списком за три особи. Підрахунок голосів проводить мандатна (реєстраційна) комісія.

Інших (додаткових) пропозицій від присутніх на Загальних зборах не надійшло. Пропозиція поставлена на голосування.

 

ГОЛОСУВАЛИ  (підрахунок голосів проводить реєстраційна (мандатна) комісія):

“за” –  _______ (одна тисяча _________ )  голосів, або  100% від загальної кількості голосів голосуючих акціонерів, які беруть участь у Загальних  Зборах ;

“проти”             -   - (немає)    голосів;

“утримались”  -  -  (немає)  голосів ;

“ не голосували” – (немає)  голосів.

                    (Протокол  №2 Реєстраційної (мандатної) комісії.  Додаток №6)

 

ВИРІШИЛИ:

Обрати лічильну комісію з трьох осіб  у складі:

Голова лічильної комісії Загальних зборів:

         1. Штейн Г.У  

         Заступник голови лічильної комісії Загальних зборів-секретар:

2. Гладчук М.В.  

Член комісії:

         3. Панченко В.Г. 

 

Лічильна комісія Загальних зборів приступає до виконання своїх обов`язків.

  Підрахунок голосів по всіх інших питаннях, по яких проводиться голосування здійснює Лічильна комісія Загальних зборів у затвердженому складі.

 

      Питання 2. 

   Затвердження порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування    та  порядок голосування.

     Слухали: Корпоративного секретаря Ремез Г.І. щодо голосування на Загальних зборах.

           Участь у голосуванні  на Загальних зборах приймають акціонери (власники цінних паперів), які виконали вимоги пункту 10 розділу VI Закону України “Про депозитарну систему України”.

           Голосування на Загальних зборах акціонерного Товариства з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування, форма і текст яких затверджені Наглядовою радою (Протокол №47/3 від 15.09.2017р.).

Бюлетень для голосування  (в тому числі для кумулятивного голосування), виданий акціонеру за результатами проведеної реєстрації засвідчується підписом Голови Реєстраційної (мандатної) комісії в нижній частині бюлетеня.

У разі, якщо бюлетень для голосування або бюлетень для кумулятивного голосування складається з кількох аркушів, то акціонер підписується на кожному аркуші і підписом Голови реєстраційної  (мандатної) комісії   засвідчується кожен аркуш бюлетеня.

 При кумулятивному голосуванні кількість голосів акціонера помножується на кількість осіб кандидатів, включених в бюлетень для голосування. Акціонер має право віддати всі підраховані  таким чином голоси за одного кандидита або розділити між кількома кандидатами.

Своє волевиявлення, щодо обрання органів управління, акціонер проводить шляхом проставлення кількості обрахованих голосів , що належать акціонеру, повністю за одного кандидата або розподілити між кількома кандидатами, чи/або вказати  усі належні голоси в графах «проти» або «утримався».

02 May 2018 | 00:00

про виникнення особливої інформації про емітента

Приватне акціонерне товариство «Київспецмонтаж»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство «Київспецмонтаж»

1.2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

04012615

1.4. Місцезнаходження емітента

01010 м. Київ вул. Аніщенка, 3-б

1.5. Міжміський код, телефон та факс

тел./факс (044)  220-07-40 , (044) 220-07-61

1.6. Електронна поштова адреса

dzerik@ukr.net

1.7. Адреса сторПриватне акціонерне товариство «Київспецмонтаж»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

1. Загальні відомості

1.1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство «Київспецмонтаж»

1.2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

04012615

1.4. Місцезнаходження емітента

01010 м. Київ вул. Аніщенка, 3-б

1.5. Міжміський код, телефон та факс

тел./факс (044)  220-07-40 , (044) 220-07-61

1.6. Електронна поштова адреса

dzerik@ukr.net

1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

ksm.kiev.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог  розділу ІІІ Положення

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

2. Текст повідомлення

     Приватне акціонерне товариство «Київспецмонтаж»  (Код ЄДРПОУ) повідомляє, що черговими Загальними (річними звітними) зборами акціонерів, які відбулися 26.04.2018 року прийнято рішення про виплату дивідендів акціонерам за результатами роботи Товариства у 2017році.  Наглядовою радою ПрАТ «Київспецмонтаж» (Протокол №67/3) було визначено дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими іменними акціями –              18 травня 2018 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, відповідно до рішення Загальних зборів складає 400000,00  (чотириста тисяч) гривень. Строк виплати дивідендів: з 24.05.2018 р. по 25.07.2018 р. Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

                                                                                                    3. Підпис

      3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

      3.2. Найменування посади:

                             Директор                                                                                           Грозний Ю.В.інки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації

ksm.kiev.ua

1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог  розділу ІІІ Положення

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів

2. Текст повідомлення

     Приватне акціонерне товариство «Київспецмонтаж»  (Код ЄДРПОУ) повідомляє, що черговими Загальними (річними звітними) зборами акціонерів, які відбулися 26.04.2018 року прийнято рішення про виплату дивідендів акціонерам за результатами роботи Товариства у 2017році.  Наглядовою радою ПрАТ «Київспецмонтаж» (Протокол №67/3) було визначено дату складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими іменними акціями –              18 травня 2018 року. Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, відповідно до рішення Загальних зборів складає 400000,00  (чотириста тисяч) гривень. Строк виплати дивідендів: з 24.05.2018 р. по 25.07.2018 р. Спосіб виплати дивідендів – безпосередньо акціонерам.

                                                                                                    3. Підпис

      3.1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

      3.2. Найменування посади:

                             Директор                                                                                           Грозний Ю.В.


27 Apr 2018 | 00:00

Доповнення до проекту порядку денного зборів

                                                                         Шановний  акціонер

                                                                           ПрАТ   «Київспецмонтаж»

                                (ЄДРПОУ 04012615, місце знаходження 02140 м. Київ вул. Б.Гмирі, 2)

           Повідомляє про доповнення до проекту порядку денного  чергових  Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться  26 квітня 2018 року о 15 годині 30 хвилин за адресою:

                           02140 м. Київ, вул. Б.Гмирі, 2 (приміщення (офіс) ПрАТ «Київспецмонтаж») 

                  Повідомлення про проведення Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Київспецмонтаж» опубліковано в офіційному друкованому виданні НКЦПФР «Відомості НКЦПФР» №58 (2811) від 26.03.2018р.

               Порядок денний чергових Загальних  зборів акціонерів Товариства, за рішенням Наглядової ради доповнено п.9.  Проект порядку деннного та проект рішення з питань проекту порядку денного з доповненням:

                              ПРОЕКТ   ПОРЯДОКУ  ДЕННОГО:

1.        Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

2.        Звіт Виконавчого органу  за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3.        Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.        Звіт Ревізора  за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку ревізора.

5.        Затвердження балансу  Товариства за 2017 рік.

6.        Розподіл прибутку та прийняття рішення про виплату дивідендів.

7.        Затвердження змін до Положень «Про Наглядову раду», «Про Ревізора», «Про загальні збори».

8.        Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Київспецмонтаж» на 2018 рік.

9.        Внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

 

         Проект рішення з питання першого проекту порядку денного: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Штейн Галина Ушерівна – голова комісії,  Гладчук Микола Васильович– секретар комісії, Панченко Володимир Григорович– член комісії.   Проект рішення з другого питання  проекту порядку денного: Затвердити звіт Виконавчого органу за 2017 рік. Проект рішення з питання третього  проекту порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства. Проект рішення з питання четвертого проекту порядку денного: Затвердити звіт Ревізора за 2017р. та висновок Ревізора. Проект рішення з питання п»ятого проекту порядку денного. Затвердити  баланс Товариства за 2017 рік.  Проект рішення з питання шостого проекту порядку денного: : Затвердити розподіл прибутку Товариства та рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи в 2017 році. .Проект рішення з питання сьомого проекту порядку денного: Затвердити зміни до Положень  «Про Наглядову раду», «Про Ревізора», «Про загальні збори».     Проект рішення з питання восьмого   проекту порядку денного: Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Київспецмонтаж» на 2018 рік. Проект рішення з питання дев»ятого проекту порядку денного: Внести зміни (поправаки) до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі:

      - найменування юридичної особи англійською мовою; - місцезнаходження юридичної особи за зміненою, відповідно до рішення Київради, назвою вулиці;  - перелік засновників (учасників) юридичної особи згідно реєстру акціонерів (без кількості); - доповнити види діяльності:  46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами; 46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним устаткуванням і приладдям до нього; 49.41 Грузовий автомобільний транспорт; 68.10 Купівля та продаж власного нерухомого майна; 68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна;  - замінити відомості про органи управління юридичної особи; - змінити інформацію про здійснення зв»язку.

    Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства  (тис. грн.)                                                        

Найменування показника

Період

Звітний

(2017р.)

Попередній

(2016р.)

Усього активів

44981

39668

Основні засоби (за залишковою вартістю)

24940

24751

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси

5277

4352

Сумарна дебіторська заборгованість

8719

4312

Грошові кошти та їх еквіваленти

2399

3431

Нерозподілений прибуток

38717

35696

Власний капітал

40052

37031

Статутний капітал

100

100

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

702

590

Поточні зобов'язання

4227

2047

Чистий прибуток (збиток)

3406

3512

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2000

2000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду

86

96

      Реєстраціця акціонерів та їх представників відбудеться 26 квітня 2018 року з 14 год. 15 хв до 15 год. 15 хв в приміщенні  (офісі) ПрАТ  «Київспецмонтаж» по вул. Б.Гмирі, 2. Реєстер  акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах, складається станом на  24 годину 20 квітня 2018 року. Для реєстрації акціонер повинен мати документ, що посвідчує його особу, представник акціонера повинен мати документ, що посвідчує його особу та  право участі та голосування на загальних зборах, оформлені у відповідності до вимог чинного законодавства України, або інший документ, який підтверджує повноваження  предстаавника, та документ, який посвідчує особу (паспорт чи інш.).

   З матеріалами щодо питань порядку денного Зборів можна ознайомитися в ПрАТ  «Київспецмонтаж», відповідальна особа Ремез Г.І. тел: (044) 220-27-40, 067 466-39-95 та на     веб-сайті -  ksm.kiev.ua

 

                                                                                            Наглядова рада.

                                                                                   Шановний  акціонер

                                                                           ПрАТ   «Київспецмонтаж»

                (ЄДРПОУ 04012615, місце знаходження 02140 м. Київ вул. Б.Гмирі, 2)

    Повідомляє про проведення чергових  Загальних зборів акціонерів Товариства, які відбудуться

          26 квітня 2018 року о 15 годині 30 хвилин за адресою:  02140 м. Київ, вул. Б.Гмирі, 2

             (приміщення (офіс) ПрАТ «Київспецмонтаж») з наступним проектом порядку денного,

 

                                       ПРОЕКТ   ПОРЯДОКУ  ДЕННОГО:

1.       Обрання лічильної комісії Загальних зборів.

2.       Звіт Виконавчого органу  за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

3.       Звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

4.       Звіт Ревізора  за 2017 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту, затвердження висновку ревізора.

5.       Затвердження балансу  Товариства за 2017 рік.

6.       Розподіл прибутку та прийняття рішення про виплату дивідендів.

7.       Затвердження змін до Положень «Про Наглядову раду», «Про Ревізора», «Про загальні збори».

8.       Визначення основних напрямків діяльності ПрАТ «Київспецмонтаж» на 2018 рік.

 

         Проект рішення з питання першого проекту порядку денного: Обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Штейн Галина Ушерівна – голова комісії,  Гладчук Микола Васильович– секретар комісії, Панченко Володимир Григорович– член комісії.   Проект рішення з другого питання  проекту порядку денного: Затвердити звіт Виконавчого органу за 2017 рік. Проект рішення з питання третього  проекту порядку денного: Затвердити звіт Наглядової ради про результати фінансово-господарської діяльності Товариства. Проект рішення з питання четвертого проекту порядку денного: Затвердити звіт Ревізора за 2017р. та висновок Ревізора. Проект рішення з питання п»ятого проекту порядку денного. Затвердити  баланс Товариства за 2017 рік.  Проект рішення з питання шостого проекту порядку денного: : Затвердити розподіл прибутку Товариства та рішення про виплату дивідендів за підсумками роботи в 2017 році. .Проект рішення з питання сьомого проекту порядку денного: Затвердити зміни до Положень  «Про Наглядову раду», «Про Ревізора», «Про загальні збори».     Проект рішення з питання восьмого   проекту порядку денного: Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «Київспецмонтаж» на 2018 рік.

    Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства  (тис. грн.)                                        

Найменування показника

Період

Звітний

(2017р.)

Попередній

(2016р.)

Усього активів

44981

39668

Основні засоби (за залишковою вартістю)

24940

24751

Довгострокові фінансові інвестиції

 

 

Запаси

5277

4352

Сумарна дебіторська заборгованість

8719

4312

Грошові кошти та їх еквіваленти

2399

3431

Нерозподілений прибуток

38717

35696

Власний капітал

40052

37031

Статутний капітал

100

100

Довгострокові зобов'язання і забезпечення

702

590

Поточні зобов'язання

4227

2047

Чистий прибуток (збиток)

3406

3512

Середньорічна кількість акцій (шт.)

2000

2000

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

 

 

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

 

 

Чисельність працівників на кінець періоду

86

96

      Реєстраціця акціонерів та їх представників відбудеться 26 квітня 2018 року з 14 год. 15 хв до 15 год. 15 хв в приміщенні  (офісі) ПрАТ  «Київспецмонтаж» по вул. Б.Гмирі, 2. Реєстер  акціонерів, які мають право на участь у чергових Загальних зборах, складається станом на         24 годину 20 квітня 2018 року. Для реєстрації акціонер повинен мати документ, що посвідчує його особу, представник акціонера повинен мати документ, що посвідчує його особу та  право участі та голосування на загальних зборах, оформлені у відповідності до вимог чинного законодавства України, або інший документ, який підтверджує повноваження  предстаавника, та документ, який посвідчує особу (паспорт чи інш.).

   З матеріалами щодо питань порядку денного Зборів можна ознайомитися в ПрАТ  «Київспецмонтаж», відповідальна особа Ремез Г.І. тел: (044) 220-27-40, 067 466-39-95 та на     веб-сайті -  ksm.kiev.ua

 

                                                                                           Наглядова рада.
23 Mar 2018 | 00:00

Приватне акціонерне товариство «Київспецмонтаж» Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Приватне акціонерне товариство «Київспецмонтаж»

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента


01 Nov 2017 | 00:00

Повідомлення про проведення позачергових загальних Зборів ПрАТ «Київспецмонтаж»

Повідомлення про проведення позачергових загальних Зборів

                                                       ПрАТ   «Київспецмонтаж»     

                                   (ЄДРПОУ 04012615, місце знаходження 02140 м. Київ вул. Б.Гмирі, 2)

     позачергові  загальні Збори  акціонерів Товариства буде проведено  31 жовтня 2017 року о 16 годині 00 хвилин за адресою:    02140 м. Київ, вул. Б.Гмирі, 2,  (приміщення (офіс) ПрАТ «Київспецмонтаж»). 


27 Sep 2017 | 00:00

Повідомлення про прийняті рішення черговими Загальними зборами акціонерів

                                 ПрАТ  «Київспецмонтаж»

Повідомлення про прийняті рішення черговими Загальними зборами                                                   ПрАТ  «Київспецмонтаж»
Повідомлення про прийняті рішення черговими Загальними зборами                                        акціонерів які відбулися 06.04.2017 р.                      акціонерів які відбулися 06.04.2017 р.

ПОДРОБНЕЕ...

07 Apr 2017 | 00:00

Відкриття відреставрованого кінотеатру "Жовтень"
18 Oct 2015 | 00:00